Regulamin

pl plRegulamin strony internetowej

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez MMINTERIORSLTD z siedzibą w AUCKLAND (zwaną dalej " Myphotoart.org ").

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe grupy MM INTERIORS LIMITED mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność intelektualną Marka Maciejewskiego lub jego firmy , lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony nie może drukować textu strony lub zdjęć lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom,  istnieje możliwość udostępnienia poprzez portale społecznościowe zachowując oryginał w postaci nie zmienionej lub w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody MM INTERIORS LIMITED użytkownik strony nie może:

  1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innychopracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o tematyce fotografii i jej opracowaniach , o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów  edukacjnych lub intelektualno - kulturowych , proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami myphotoart.org . Informacje zawarte na niniejszej stronie są w formie darmowej -  "przeczytaj tylko"

Odpowiedzialność

Firma MM INTERIORS LIMITED nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie.

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że firma MM INTERIORS ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów spółce MM INTERIORS jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Firma MM INTERIORS nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu emailowo . W uzasadnionych przypadkach, firma MM INTERIORS zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane firmie MM INTERIORS za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem jakichkolwiek danych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony e-mail: contact (a) myphotoart org Pozostałe postanowienia

MM INTERIORS zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian  poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Nowej Zelandii .


en enRegulations of the website

General provisions

This website (with the exception of sites linked to from this site) is operated by MMINTERIORSLTD based in AUCKLAND (hereinafter referred to as "Myphotoart.org").

By accessing this website, you accept the binding nature of this legal information. User not agreeing to compliance with the provisions of this information is requested not to use this website. Other websites of the MM INTERIORS LIMITED group may be subject to different terms, which should be read separately.

Intellectual property rights

All intellectual property rights, including in particular copyrights and trademark rights, in relation to all texts, illustrations, sounds, software and other materials contained on this website they are intellectual property of Marek Maciejewski or his company, or they are covered by the permission for their use granted by the appropriate owner.

The website user can not print the text of the page or photos or download it to the hard drive of the computer and transfer it to other people, it is possible to share it through social networks, keeping the original in an unchanged form or for information purposes or other purposes acceptable under applicable law.

Without the prior written consent of MM INTERIORS LIMITED, the website user may not:

  1. use (copies / parts) of this website or signs contained in its content for commercial purposes;
  2. modify (parts of) this web page or incorporate it into the content of other works (such as, for example, paper documents, blogs or websites of third parties).

The content of the page

This site and the contents posted on it are solely of general information about the subject of photography and its studies, unless nothing else results from the provisions given on the site, they do not aim to conclude, change or terminate any legal relations. We have collected the content on this site with the utmost care. Due to the informative nature of the site, people wishing to use the site for other purposes than for educational or intellectual-cultural purposes are invited to directly contact and confirm information with representatives of myphotoart.org. The information contained on this site is in a free form - "read only"

Responsibility

The MM INTERIORS LIMITED company is not liable for any damage caused as a result of using this website on the terms set out in generally applicable laws.

Pages to which links are on this page.

This site may contain references (eg in the form of hyperlinks, banners or buttons) to other websites that relate to specific aspects this page. This does not automatically mean that MM INTERIORS has any connections with such websites or their owners.

Shared information

Providing information or materials to MM INTERIORS is tantamount to consenting to the free use of this information or materials by us at our discretion, and is a confirmation that the use of this content does not constitute a violation of the rights of others.

The MM INTERIORS company does not constantly monitor this site, including parts thereof that contain content posted by other users. Persons who notice the contents of other users who may violate applicable laws or rights of other users, are asked to submit such an e-mail. In justified cases, MM INTERIORS reserves the right to remove from this site all or part of the content coming from third parties without separate notice.

Data protection

Personal data (such as name, surname and e-mail address) provided to MM INTERIORS through this website will be used only in a manner consistent with the provisions of the personal data protection information. Please read the Privacy Policy before submitting any data.

Contact

If you have questions or complaints about this site, e-mail: contact (a) myphotoart org Other provisions MM INTERIORS reserves the right to make changes and modifications to this legal information in the future. He will inform about his intention to introduce changes on his website 7 days in advance.

This legal notice and the use of this website by persons visiting it are subject to the laws of New Zealand.