RODO

pl plMyphotoart . org Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myphotoart . ORG z siedzibą w AUCKLAND 10 LOFT PLACE, KUMEU 0810 , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Marek Maciejewski , e-mail: marek (a) myphotoart . org ,
 3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu zapewnienia rejestracji konta na stronie internetowej myphotoart . org będą w celu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Myphotoart . ORG
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez myphotoart . org

en enMyphotoart. org I would like to inform you that:

 1. the administrator of your personal data is Myphotoart. ORG with its registered office at AUCKLAND 10 LOFT PLACE, KUMEU 0810, hereinafter referred to as the Administrator; The administrator conducts processing operations of your personal data,
 2. the personal data inspector at the Administrator's is Marek Maciejewski, e-mail: marek (a) myphotoart. org,
 3. Your personal data is collected in order to ensure account registration on the myphotoart website. org will be for the purpose and will not be shared with other recipients.
 4. the basis for the processing of your personal data is Myphotoart. ORG
 5. providing data is necessary to conclude a contract, in the case of failure to provide data it is impossible to conclude a contract,
 6. you have the right to:
  • requests from the Administrator to access their personal data, rectify them, delete or limit the processing of personal data,
  • raising objections to such processing,
  • data transfer,
  • lodging a complaint to the supervisory body,
  • withdrawal of consent to the processing of personal data.
 7. Your personal data is not subject to automated decision making, including profiling,
 8. Your personal data will be stored by myphotoart. org
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ostatnio na forum

Copyright © MY PHOTO ART 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved | Design and implementation: Dajnowiec.com

Korzystanie z witryny oznacza akceptację » Regulaminu.
Prosimy również o zapoznanie się z naszą » Polityką Prywatności.